Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5 op (OY) - ay694532S

06.04.2022–16.05.2022 Oulu, Kuusamo

Aika ja paikka

6.4.-16.5.22, Zoom ja Moodle

Jakson luennot: 6.4. ja 13.4.22 klo 17.00-17.45, Zoom
Luennot tallennetaan ja ovat katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM, tohtoriopiskelija Marja Nousiainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksiin.

Suoritustapa

Verkkoluennot (3 kpl), itsenäinen työskentely, laaja oppimispäiväkirja esseenä (n. 10 sivua)
(suoritustapoihin saattaa tulla muutoksia)

Arviointi: 0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

Kirjallisuus:

- Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016) TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015) (verkossa: target=_blank>http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa)

Nettilähteet:

- Journalistin ohjeet : target=_blank>http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

Oheislukemisto:

- JSN periaatelausumat: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/ />
- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460 />
- Tutustumisen arvoinen ja osin kirjallisuuden kanssa päällekkäinen on http://toimittajanrikoslaki.fi/ -sivusto, josta löytyvät oleelliset tiedot lainsäädännöstä.

Muu materiaali:

- Moodlessa oleva materiaali