Kansainvälisyys terveydenhuollossa 5 op - AY351213P (OY)

01.01.2023–12.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 1.1.-12.3.2023

Webinaarit:
ma 9.1. klo 16.30-18.00
ma 27.2.2023 klo 16.30-18.00

Kouluttaja

TtM Veera Kaarlela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden sekä globalisaation merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
• tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuteen, globalisaatioon sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyviä käsitteitä
• tunnistaa lainsäädännön vaikutukset kulttuurisen osaamisen taustalla
• nimeää kansainvälisesti vaikuttavia terveysjärjestöjä ja selittää niiden toimintaperiaatteita
• analysoida kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamisen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
• selittää kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa ja osaa seurata terveysalan kehitystä kansainvälisesti.
• selittää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa.

Sisältö

Keskeiset kansainvälisyyteen ja kulttuuriosaamiseen liittyvät käsitteet, kansainvälinen liikkuvuus, kulttuurisen osaamisen malli, monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa, kulttuuriset erot, kulttuuriosaamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja tulevaisuuden näkymät.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja etäopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson osaamisperustainen arviointimatriisi löytyy Moodlesta. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Toteutustavat

Opintojakso järjestetään verkko-opetuksena. Opintojakson kokonaiskuormitus on 135 tuntia (5 op). Opintojaksoon sisältyy osallistumista edellyttäviä webinaareja 5 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy verkkotentti 2 h, itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen ohjatussa verkko-oppimisympäristössä sekä itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät 124 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5