Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 01.04.-31.05.2020
 • - Etäluennot: ke 01.04., ti 07.04., ke 08.04.2020 klo 17-20
  - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 24.04.2020 mennessä
  - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 25.04. - ma 04.05.2020
  - Esseesuoritusten palautus Moodleen viimeistään su 31.05.2020 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatusfilosofisen tutkimuksen pääsuuntauksia ja ymmärtää niiden pohjalta syntyviä kasvatukseen liittyviä kysymyksenasetteluja, kasvatusfilosofista tutkimusta ja sen tuloksia.
 • osaa analysoida ja ratkaista kasvatukseen ja opetukseen liittyviä eettisiä ja filosofisia ongelmia ja kykenee kriittisesti arvioimaan näihin ehdotettuja aikaisempia ratkaisuja.

Sisältö

 • kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofiatieteen luonne, filosofiset kysymykset ja filosofian tärkeimmät osa-alueet
 • kasvatuksen päämääräkysymykset
 • akateemisen kasvatusfilosofian historiallisesti merkittävät suuntaukset
 • kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut

Lyhyt esittelyvideo kurssista.
Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.
Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

 • Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

 • Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.

 • Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Arvostelu:

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €)

Raahe: 100 €