Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - ay410088P

Aika ja paikka

Luennot: ti-to 15.-17.6. klo 16.30-20.00

Seminaari ti-ke 22.-23.6.2021  klo 16.30-20.15

Etäopinnot (Zoom ja Moodle)

Kouluttaja

KT Jan Kukkola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä
-kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita
-soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

-kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset
-kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut
-kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Suoritustapa  

Luennot, seminaari, itsenäinen työskentely, kirjallinen työ

Kirjallisuus

Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Noddings, N. (2011). Philosophy of education. 3rd edition. Westview Press.

Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja

Arvostelu

Arviointiasteikko 0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru