Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - AY410088P

Aika ja paikka

Kurssiaika: 29.03.–28.05.2023

 • Luennot: ke 29.03., ke 05.04., to 06.04.2023 klo 17–20; sali L6; https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 21.04.2023 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa la 22.04. – su 30.04.2023

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen viimeistään su 28.05.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä

 • kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita

 • soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

 • kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset

 • kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut

 • kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

 • Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

 • Noddings, N. (2011). Philosophy of education. (Mielellään vähintään kolmas laitos.) Westview Press.

 • Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru