Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - AY410088P

29.03.2023–28.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 29.03.–28.05.2023

 • Luennot: ke 29.03., ke 05.04., to 06.04.2023 klo 17–20; sali L6; https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 21.04.2023 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa la 22.04. – su 30.04.2023

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen viimeistään su 28.05.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä

 • kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita

 • soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

 • kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset

 • kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut

 • kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Puolimatka, T. (1995) Kasvatus ja filosofia. (ensisijainen teos)

 • Huhmarniemi, R., Skinnari, S., & Tähtinen, J. (toim.). (2001). Platonista transmodernismiin: Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.

 • Noddings, N. (2011). Philosophy of education. (Mielellään vähintään kolmas laitos.) Westview Press.

 • Atjonen, P. (2004) Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina.

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€