Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 17.12.2019-16.02.2020
 • Etäluennot: ti 17.12., ke 18.12., to 19.12.2019 klo 17-20
  - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 10.01.2020 mennessä
  - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 11.01. - su 19.01.2020
  - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 16.02.2020 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa

 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa

 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet

 • Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet

 • Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset

 • Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä

 • Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.
Sähköista tukimateriaalia.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. (e-kirjana)
  [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.]
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. (e-kirjana)

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €).

Raahe: 100 €