Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - ay410087P

Aika ja paikka

Luennot:

ti-to 17.-19.8. klo 16.30-19.45
ti-to 24.-26.8.2021 klo 16.30-19.45

Etäopinnot (Zoom ja Moodle)

Kouluttaja

KM Iida Kauhanen

KM Maria Petäjäniemi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa
-tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus)
-soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
-kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

Sisältö

-Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet.
-Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat).
-Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta).
-Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa).
-Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Suoritustapa  

Luentoja 24 h, itsenäistä työskentelyä 111 h.  

Kurssityöskentely koostuu luennoista ja niihin liittyvästä materiaalista, kurssikirjallisuudesta sekä kurssin luentojen ja kirjallisuuden sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevän oppimistehtävän (esim. essee) suorittamisesta. Oppimistehtävää luonnostellaan kurssin Moodle-työtilassa ja siihen saa tukea ja neuvoa vertaisilta sekä opettajalta.

Kirjallisuus

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000 tai myöhempi painos). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

Saresma, T., Rossi, L-M. & Juvonen, T. (toim.). (2010 tai myöhempi painos). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. (myös e-kirjana)

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru