Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - AY410087P

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.12.2022–12.02.2023

 • Luennot: ke 07.12., to 08.12., ti 13.12., ke 14.12., to 15.12., ti 20.12.2022 , klo 17–20; sali L10; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Oppimistehtävän palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 12.02.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa.

 • tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus)

 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa.

 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia.

Sisältö

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet.

 • Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat).

 • Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta).

 • Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa).

 • Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

Luentoa (24t), itsenäistä työskentelyä (111t).

Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. (e-kirjana)

 • [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.]

 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. (e-kirjana)

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru