Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - AY410087P

07.12.2022–12.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 07.12.2022–12.02.2023

 • Luennot: ke 07.12., to 08.12., ti 13.12., ke 14.12., to 15.12., ti 20.12.2022 , klo 17–20; sali L10; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Oppimistehtävän palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 12.02.2023 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa.

 • tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus)

 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa.

 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia.

Sisältö

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet.

 • Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat).

 • Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta).

 • Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa).

 • Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

Luentoa (24t), itsenäistä työskentelyä (111t).

Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. (e-kirjana)

 • [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.]

 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. (e-kirjana)

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€