Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - ay410087P

Aika ja paikka

Luennot ti-to 13.-15.8. ja ti 20.8. klo 16.30-19.30,
seminaarityöskentely ke 21.8.2019 klo 16.30-19.30

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KT Anu Alanko

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa,
-soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
,
-kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia.

Sisältö

-yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet
-kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet
-kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset
-kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä
-koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Suoritustapa  

Luennot, luento- ja kirjallisuustentti tai essee, oppimistehtävä ja seminaarityöskentely, itsenäistä työskentelyä.

Tentti

Ma 2.9., 7.10. tai 11.11.2019 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (myös Ellibs) [TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.]