Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) -AY410084P

23.05.2023–31.05.2023 Verkossa

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 23.-25.5. klo 16.30-20.00
Seminaari:
ti-ke 30.-31.5. klo 16.30-20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
-eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
-
tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
-kuvata kasvatustieteen pääsuuntauksia
-soveltaa kasvatustieteen käsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

-orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
-tieteellisen tiedonmuodostuksen erityispiirteet
-kasvatustieteen tieteenalan erityispiirteet
-kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Suoritustapa  

Luennot (14 t) , verkkoseminaari (10 t), itsenäinen työskentely (111 t)

Kirjallisuus

Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana) tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5
Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisen tehtävän perusteella.