Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - ay410084P

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 17.-19.5. klo 16.30-20.00
Seminaari:
ti-ke 24.-25.5. klo 16.30-20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
-eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
-
tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
-kuvata kasvatustieteen pääsuuntauksia
-soveltaa kasvatustieteen käsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

-orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
-kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
-kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Suoritustapa  

Luennot (14 t) , verkkoseminaari (10 t), itsenäinen työskentely (111 t)

Kirjallisuus

Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana) tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5
Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisen tehtävän perusteella.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru