Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - AY410084P

01.09.2022–06.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika 01.09. – 06.11.2022

 • Luennot: to 01.09., to 08.09., pe 09.09.2022 , klo 17–20; sali L10; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 30.9.2022 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa la 01.10. – su 09.10.2022

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 6.11.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Eetu Pikkarainen 

Tutor (ohjatut verkko-opinnot): Ilona Hakalin

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

 • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

 • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

 • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö

 • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin
 • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat
 • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)

 • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)

Arvostelu

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Huomioitavaa

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi ja joko se tai Johdatus kasvatustieteen perusteisiin 2 op kurssi on opiskeltava ennen muita kursseja!
Yllä mainitun verkkoseminaarin voi korvata suorittamalla omatoimisesti kurssin
Johdatus kasvatustieteen perusteisiin. 

Hinta

100€