Kasvatustiede, perusopinnot 25 op (OY)

Verkossa

Aika ja paikka

Lv. 2023-2024

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Perus- ja aineopintojen yhteinen infotilaisuus järjestetään elokuun lopulla myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Infotilaisuuteen voi osallistua vaikka ei vielä olisi ilmoittautunut, opintoihin voi ilmoittautua myös infotilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Sisältö

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op (OY) - AY410084P
  • Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - AY410085P
  • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - AY410088P
  • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - AY410086P
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - AY410087P

Huomioitavaa

Kasvatustieteen avoimet perusopinnot on ajoitettu siten, että ne on mahdollista saada suoritettua myös työn ohessa opiskellen. Opinnot alkavat syyskuun alussa ja päättyvät toukokuun lopussa. Kunkin yksittäisen kurssin likimääräinen ajoitus (ns. kurssiaika) on mainittu jokaisen kurssin kohdalla. Pääsääntöisesti jokainen kurssi suoritetaan kurssiajan puitteissa. Joustava ajoitusmalli mahdollistaa kokonaisuuden aloittamisen myös muulloin kun syksyn alussa ja kokonaisuuden jakamisen useammalle lukuvuodelle. Kokonaisuus on aina aloitettava joko syksyllä kurssilla Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena tai keskellä lukuvuotta kurssilla Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (2op). Näiden kurssien sisällöt on hallittava ennen uuden kurssin aloittamista. Lisäksi keväällä korkeakoulujen opiskelijahakuihin osallistuville pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa viimeiset kurssit nopeutetusti (ks. Nopeutettu suorittaminen).

Hinta

Hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avataan, kun opintojen tiedot ovat tarkentuneet

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija
Hanne Palosaari,
hanne.palosaari@kuusamo.fi,
040 0175 657