Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet 5 op (OY)

19.09.2022–23.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 19.09.–23.10.2022

 • Luennot: ma 19.09. sali L9, ti 20.09. sali PR101, ke 21.09.2022 sali L9, klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt35/

 • Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa la 01.10. – la 08.10.2022

 • Kurssiesseen palautus Moodleen su 23.10.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Luento: Eetu Pikkarainen / Verkkoseminaari: Veli-Mikko Kauppi

Tutor: Ilona Hakalin (Ohjatut verkko-opinnot -ryhmä)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä tieteenteon filosofisia lähtökohtia, niiden filosofista perusteltavuutta sekä taustaoletuksia

 • osaa eritellä ja vertailla kasvatustieteen tieteenteoreettisten pääsuuntausten filosofisia argumentteja sekä niihin liittyviä ongelmia ja vahvuuksia.

 • ymmärtää tieteenteoreettisten perusoletusten ja sitoumusten merkityksen tieteelliselle tutkimustyölle ja pystyy hyödyntämään tätä ymmärrystä omissa opinnäytetöissään sekä osallistumalla tieteelliseen argumentointiin ja keskusteluun

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

 • oman aikamme tieteenfilosofiset ja -teoreettiset pääsuuntaukset ja niiden historiallinen tausta

 • ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset paradigmat, niiden filosofiset taustaoletukset, vahvuudet ja ongelmakohdat

 • kasvatustieteen teoriahistorialliset murrokset

 • filosofisten ja -teoreettisten oletusten merkitys tutkimustyölle

Suoritustapa

 • Luentoa (12t), harjoitukset/verkkoseminaari (16t), itsenäistä työskentelyä (107t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Esseetehtävän pohjaksi luetaan soveltuvin osin noin 250 sivua kurssikirjallisuutta, sisältäen sekä suomen- että vieraskielistä materiaalia.
Opettajan kanssa sovitusti on mahdollista käyttää myös muuta opintojakson teemaan sopivaa kirjallisuutta:

 • Aaltola, J. 1994. Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta.

 • Hilpelä, J. 1998. Kasvatustieteellinen ajattelu.

 • Kiikeri, M. & Ylikoski, P. (2004) Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen.

 • Raatikainen, P. (2004) Ihmistieteet ja filosofia.

 • Trigg, R. (1993) Rationality & Science. Can Science Explain Everything?

 • Trigg, R. (2000) Understanding Social Science. Philosophical Introduction to the Social Sciences.

 • Tschamler, H. (1983). Wissenschaftstheorie: Eine Einführung für Pädagogen.

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Huomioitavaa

Kasvatustieteen aineopinnot, erityisesti tutkimusmenetelmäopinnot tulee aloittaa tällä kurssilla ja tätä kurssia ennen tulee suorittaa tai aloittaa Kasvatus- ja sivistysteoria kurssi.

Tämän kurssin voi suorittaa myös joustavan aikataulun mukaisesti. Tällöin luennot opiskellaan tallenteilta ja verkkoseminaari tehdään soveltaen omalla aikataululla. Seminaariosuus tulisi olla suoritettuna ennen seuraavan kurssin alkua. Essee tulee palauttaa kuluvan lukuvuoden aikana. https://aykt.edu.oulu.fi/ohjeita-ja-tietoja/joustava-aikataulu

Hinta

100 €