Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - ay410085P

Aika ja paikka

Luennot
ma-to 30.5.-2.6. klo 16.30-19.15
Seminaari
ti-to 7.-9.6. klo 16.30-19.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KM Jutta Karhu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta
-kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
-vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
-analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
-reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

-yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
-kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
-kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
-kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Toteutustapa  

Luennot ja luentotentti etätenttinä, seminaarityöskentely, itsenäistä työskentelyä

Kirjallisuus

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

+ kurssilla jaettavat tutkimusartikkelit

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi

Tentti

Ma 20.6. klo 14-19
1 uusinta: ma 11.7. klo 14-19
2. uusinta ma 8.8. klo 14-19

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru