Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - AY410085P

Aika ja paikka

Kurssiaika: 24.10.-18.12.2022

 • Luennot: ma 24.10., to 27.10., ti 01.11.2022 , klo 17–20; sali L10; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 11.11.2022 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa la 12.11. – su 20.11.2022

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 18.12.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Ville Tikkanen

Tutor (Ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta

 • kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät

 • vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta

 • analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä

 • reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

 • Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa

 • Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä

 • Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät

 • Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Arvostelu

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru