Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - AY410085P

24.10.2022–18.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 24.10.-18.12.2022

 • Luennot: ma 24.10., to 27.10., ti 01.11.2022 , klo 17–20; sali L10; Zoom-etäyhteydellä: https://oulu.zoom.us/my/aykt25/

 • Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 11.11.2022 mennessä

 • Verkkoseminaari (10 t) Moodlessa la 12.11. – su 20.11.2022

 • Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 18.12.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Ville Tikkanen

Tutor (Ohjatut verkko-opinnot): Heidi Kanniainen

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta

 • kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät

 • vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta

 • analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä

 • reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

 • Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa

 • Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä

 • Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät

 • Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa

 • Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t).

 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Arvostelu

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100€