Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (OY) - AY410085P

06.06.2023–15.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 6.-8.6. klo 16.30-20.00
Seminaari
ke-to 14.-15.6. klo 16.30-20.00

Etäopinnot (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KM Jutta Karhu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta
-kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät
-vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
-analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
-reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

-yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa
-kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä
-kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
-kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

Toteutustapa  

Luennot ja luentotentti etätenttinä, seminaarityöskentely, itsenäistä työskentelyä

Kirjallisuus

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

+ kurssilla jaettavat tutkimusartikkelit

Esitietovaatimukset

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi

Tentti

Tarkentuu myöhemmin

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5