Kasvu, kehitys, oppiminen 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 28.10.-22.12.2019
  - Etäuennot: ma 28.10., to 31.10., ti 05.11.2019 klo 17-20  (Zoom-yhteydellä)
  - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 15.11.2019 mennessä
  - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 16.11. - su 24.11.2019
  - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 22.12.2019
  mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Heli Kiema-Junes

Tutor: Heidi Kanniainen

AMOK-ryhmän opettaja-tutor: Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä ja analysoida oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta

 • kuvata kasvatuspsykologian tutkimusalueet ja -tehtävät

 • vertailla kasvatuspsykologian tutkimustraditioita erilaisina tapoina luoda tietoa yksilön kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta

 • analysoida kriittisellä ja kehittävällä otteella kasvatustodellisuutta ja omaa toimintaansa siinä hyödyntäen tietoaan kasvatuspsykologian peruskäsitteistä ja tutkimusmenetelmistä

 • reflektoida omaa toimintaansa oppijana ja opettajana psykologisen tiedon avulla

Sisältö

 • Yksilön kasvu, kehitys ja oppiminen lajinkehityksen, kulttuurihistorian, arkielämän ja työn konteksteissa

 • Kasvatuspsykologian soveltava, uutta luova ja kriittinen tehtävä

 • Kasvatuspsykologian tutkimustraditiot, peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät

 • Kasvun ohjaus ja kasvatuspsykologian ammatilliset sovellukset

 

Videomateriaali: johdantoluennot kurssiin.

Edeltävät opinnot: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -kurssi.

Suoritustapa  

Luentoa (14t), verkkoseminaari (10t), itsenäistä työskentelyä (111t). Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €).

Raahe: 100 €