Käyttäytymisen haasteet 5 op (LY)

Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkossa 1.1.25 alkaen. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti opinto-oikeuden voimassaoloajan eli 31.7.2025 mennessä.

Kouluttaja

Opettajat: professori, KT Tanja Äärelä ja yliopistonlehtori, KT Seija Kangas

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • osaa määritellä haastavan käyttätymisen käsitteitä, ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä
 • osaa kuvata ja eritellä käyttäytymisen haasteita yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • ymmärtää mm. mielenterveyden ongelmien, oppimisen haasteiden, kiusaamisen ja antisosiaalisen käyttäytymisen vaikutuksia ongelmien kasautumiseen
 • osaa hyödyntää erilaisia toivottua käyttäytymistä vahvistavia ohjaamis- ja tukemistapoja
 • osaa suunnitella toivottua käyttäytymistä vahvistavia interventioita
 • osaa jäsentää monialaisen yhteistyön merkitystä, tavoitteita ja toteutustapoja käyttäytymisen ohjaamisessa.

Arviointiasteikko: H/5

Sisältö

 • ei-toivotun käyttäytymisen käsitteitä, diagnostiikkaa ja tulkintoja ennen ja nyt
 • lasten ja nuorten tarkkaavaisuuden, käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöiden ilmeneminen ja niihin vaikuttaminen
 • sosioemotionaalisen kasvun yhteys käyttäytymiseen
 • epäsuotuisan kehityksen riskitekijöitä ja syrjäytymisprosessin ulottuvuuksia
 • suotuisan kehityksen tukeminen positiivisen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen keinoin

 

Suoritustavat

Itsenäisenä kirjallisuussuorituksena teoskohtaisilla kirjallisuustehtävillä tai Exam-tenttinä.

 

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuteen (4 teosta) perehtyminen sekä kirjallisuuden suorittaminen teoskohtaisilla kirjallisuustehtävillä tai Exam-tenttinä (135 h).

 

Oppimateriaalit

1. Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Luvut 1–6 (s. 20–202), 9–16 (s. 233–317) ja 23 (s. 392–404). TAI 978-951-656-605-7
2. Aalto-Setälä, T., Hulkko, E., Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori, H. & Marttunen, M. (2020). Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa. Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla: Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa (julkari.fi) 978-952-343-546-9
3. Ranta, K., Fredriksson, J., Koskinen, M. & Tuomisto, M. T. (toim.) (2018). Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. Duodecim. Luvut 7–10 (s. 176–257), 12 (s. 294–320), 16 (s. 402–436) ja 18–22 (s. 470–604). TAI 9789516565173
4. Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. & Danielsson, P. (2018). Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Gaudeamus. Luvut 1 ja 4–7 (sivut 15–38, 111–281). TAI 978-952-345-530-6
5. Haravuori, H., Muinonen, E., Kanste, O. & Marttunen, M. (2017). Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa. Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luvut 2–5 (sivut 13–186). Saatavilla: URN_ISBN_978-952-302-722-0.pdf (julkari.fi) 978-952-302-721-3
6. Turkka, H. & Saarholm, J. (2021). Lasten ja nuorten konfliktit. Opas haastavien ristiriitojen ratkaisemiseen. PS-Kustannus.
TAI 978-952-370-172-4
7. Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J.-E. (2020). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-Kustannus. 978-952-451-645-7
8. Lisänä itsenäiseen suoritukseen kolme kansainvälistä artikkelia, jotka opiskelija valitsee opintojakson alussa ilmoitetuista artikkeleista.