Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op (OY) - AY724862P

05.09.2022–01.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

5.9.22 - 1.5.23
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjien lisäksi yksinyrittäjät, yrittämistä suunnittelevat, yrityspalvelutehtävissä työskentelevät sekä elinkeinoelämän päättäjät ja vaikuttajat.

Kouluttaja

Kai Hänninen, dosentti, TkT, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/kettera-johtaminen-mikroyrityksissa-avoin-yo

Tavoitteet

Opintojakson onnistuneesti suoritettuaan opiskelija
- tuntee mikroyritysten ketterän johtamisen keskeiset periaatteet ja työkalut
- ymmärtää kuinka ketterä johtaminen tuottaa yritykselle kilpailuetua muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
- ymmärtää toimijoiden roolit ja vastuut ketterässä toiminnassa.

Sisältö

Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että konkreettisia työkaluja yrityksen ketterään johtamiseen, jolla saadaan kilpailuetua. Lisäksi opintojaksolla opitaan hallitsemaan nopean ja kokeilevan tuotteistamisen ja palveluntuottamisen käsitteistö ja periaatteet nopeasti muuttuvissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä.

Toteutustavat
Kurssilla tehdään projektityö, yksilö- ja ryhmätöitä sekä vertaisarviointia.

Oppimateriaali
Videoluennot, podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus tai artikkelit ja muu opettajan määrittämä kurssikirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kurssilla tehdään projektityö, joka arvioidaan. Lisäksi tehdään yksilö- ja ryhmätöitä sekä vertaisarviointia.

Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla tarkoittaa hylättyä suoritusta.