Kielen ja kommunikaation tukeminen 5 op (OY)

11.01.2021–21.02.2021 Kuusamo

Aika ja paikka

11.1.–21.2.2021

Verkkoluennot , 3h luento- ja kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Elina Viljamaa / uusi opettaja

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • Osaa määritellä erilaisia kielen ja kommunikaation vaikeuksia  
 • Osaa erotella kommunikaation haasteita eri ikäkausina
 • Osaa vertailla erilaisia arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja
 • Tuntee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista.
 • Tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen kielen ja kommunikaation tukemisessa

Sisältö

 • Puheen, kielen ja kommunikaatio vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen
 • Viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö
 • Kielen ja kuulon vaikeudet
 • Kommunikoinnin tukeminen, tutustuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin  
 • Monialainen yhteistyö kielen ja kommunikaation tukemisessa

Esitietovaatimukset

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Oppimateriaali

Alla olevista yhteensä 3 teosta:

 • Niemitalo-Haapola, E., Haapala S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielen kehitys. Vuorovaikutus, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus.
 • Loukusa, S & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. PS-kustannus. 336 s.  
 • Siiskonen, T.; Aro, T.; Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos. 385 s.
 • Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2008. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Uusin painos.
 • Aro, M., Siiskonen, T. &  Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657