Kielen ja kommunikaation tukeminen 5 op (OY)

Aika ja paikka

11.1.–21.2.2021

Verkkoluennot , 3h luento- ja kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Elina Viljamaa / uusi opettaja

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • Osaa määritellä erilaisia kielen ja kommunikaation vaikeuksia  
 • Osaa erotella kommunikaation haasteita eri ikäkausina
 • Osaa vertailla erilaisia arviointikeinoja ja niiden käyttötapoja
 • Tuntee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja tietää vaikuttavista interventioista.
 • Tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen kielen ja kommunikaation tukemisessa

Sisältö

 • Puheen, kielen ja kommunikaatio vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen
 • Viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö
 • Kielen ja kuulon vaikeudet
 • Kommunikoinnin tukeminen, tutustuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin  
 • Monialainen yhteistyö kielen ja kommunikaation tukemisessa

Esitietovaatimukset

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Oppimateriaali

Alla olevista yhteensä 3 teosta:

 • Niemitalo-Haapola, E., Haapala S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielen kehitys. Vuorovaikutus, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus.
 • Loukusa, S & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. PS-kustannus. 336 s.  
 • Siiskonen, T.; Aro, T.; Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2014. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. 4. uudistettu painos. 385 s.
 • Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2008. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Uusin painos.
 • Aro, M., Siiskonen, T. &  Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru