Kielen ja kommunikaation tukeminen 5 op (OY)

05.12.2022–21.01.2023 Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla ajalla -.

Luentotallenteiden ja annetun oppimateriaalin opiskelu. Tehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti yksin tai ryhmissä.

Opiskelun tueksi järjestetään jokaisessa opintojaksossa yksi oppimiskahvila -tapaaminen eli ryhmäkokoontuminen (lähiryhmä), jossa linkitetään teoriaa & käytäntöä, jaetaan haasteita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja. Oppimiskahvilaa vetävät erityisopettajina sekä erityisopetuksen koordinaattoreina toimivat Katri Koskenkorva ja Tuulikki Hentilä Kuusamosta. Oppimiskahvila -tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista (ei ole edellytyksenä kokonaisuuden hyväksytylle suorittamiselle).

Oppimiskahvila: ke 11.1.23 klo 17.30-20.00, paikka ilmoitetaan tarkemmin opiskelijoille

Kouluttaja

Riikka Sirkko

Sisältö

  • puheen, kielen ja kommunikaatio vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen
  • viivästynyt ja poikkeava puheen ja kielen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö
  • kielen ja kuulon vaikeudet kommunikaation näkökulmasta
  • kommunikoinnin tukeminen, tutustuminen puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin
  • monialainen yhteistyö kielen ja kommunikaation tukemisessa

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5

Osaamistavoitteet

 Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • osaa määritellä erilaisia kielen ja kommunikaation vaikeuksia
  • osaa erotella kommunikaation haasteita eri ikäkausina
  • tutustuu arviointikeinoihin ja niiden käyttötapoihin
  • tuntee puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
  • tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen kielen ja kommunikaation tukemisessa

Oppimateriaali

Alla olevista yhteensä 2 teosta:

- Niemitalo-Haapola, E., Haapala S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielen kehitys. Vuorovaikutus, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus.

- Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.) 2008. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Uusin painos.

- Aro, M., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä.

- Launonen, Kaisa & Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija (toim.) Kommunikoinnin häiriöt syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita

Lisäksi luennolla esitelty tieteellinen artikkeli.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi