Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op (OY) - ay694817P

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ajalla 12.1.-23.2.2022 klo 16.30–19.00 (sisältää 15 min tauon).

Etäopinnot.

Kouluttaja

FT Elina Niemitalo-Haapola
FM Anna-Kaisa Tolonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja käyttää erilaisia keinoja kielellisen kehityksen tukemiseen. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia ryhmänohjauksen periaatteita.

Sisältö

Kielellisen tietoisuuden osa-alueet, kielellisen kehityksen tukemisen keinojen ja menetelmien kuvaus, ryhmän ohjaamisen periaatteet.

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus (etäopetus lv 2021-2022)

Toteutustavat

Luento-opetus (etäopetus lv 2021-2022), harjoitukset, ryhmätehtävät ja itsenäinen työskentely yhteensä 54 t

Esitietovaatimukset

Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus:

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020).  Lapsen kielenkehitys – Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (s.161–182, 205–336).

Muu opettajan antama kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kurssilla annettavat yksilö- ja ryhmätehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Hinta

39 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru