Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - ay694809P

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ajalla 15.9.- 8.12.2021 klo 16.30–19.00 (sis. 15 min tauon), opetusta ei syyslomaviikolla 43

Etäopinnot

Kouluttaja

FT Elina Niemitalo-Haapola
FM Anna-Kaisa Tolonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kielen eri osa-alueiden kehityksen etenemistä. Hän tunnistaa poikkeavan kielenkehityksen piirteet. Opiskelija osaa myös kuvata kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitykseen liittyviä piirteitä sekä tunnistaa kulttuurin ja kieliympäristön merkityksen kielen, puheen ja kommunikoinnin omaksumisessa.

Sisältö

Kielen kehittyminen vuorovaikutuksessa, kielen osa-alueiden tyypillisen kehityskulun kuvaus ja analysointi, kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehityksen kuvaus.

Järjestämistapa

Lähiopetus (lukuvuosi 2021-2022 etäopinnot)

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus:

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 65–142).

Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Lasten pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (osa I, s. 25–125).

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020).  Lapsen kielenkehitys – Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (s. 17–159, 183–202 ja 337–359).

Muu opettajan antama kirjallisuus.

Toteutustavat

Monimuoto-opetus (lukuvuosi 2021-2022 etäopinnot) ja itsenäinen opiskelu yhteensä 162 t.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Yksilö- ja ryhmätehtävät, luentoihin liittyvään materiaaliin (luennot, kirjallisuus) pohjaava tentti. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

Tentti

Ma 13.12.2021, ma 24.1. ja  ma  28.2.2022 Moodlessa

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Hinta

117 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru