Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - AY694809P

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ajalla 14.9.- 7.12.2022 klo 16.30–19.00 (sis. 15 min tauon), opetusta ei syyslomaviikolla 43

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Anna-Kaisa Tolonen

FM Veera Pirinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisen perustan lapsen kehittyvästä vuorovaikutus- ja kommunikointikyvystä, kielelliskognitiivisista ja puhemotorisista toiminnoista. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kielen eri osa-alueiden kehityksen etenemistä. Opiskelija osaa myös kuvata kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehitykseen liittyviä piirteitä sekä tunnistaa kulttuurin ja kieliympäristön merkityksen kielen, puheen ja kommunikoinnin omaksumisessa.

Sisältö

Kielen kehittyminen vuorovaikutuksessa, kielen osa-alueiden tyypillisen kehityskulun kuvaus ja analysointi, kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehityksen kuvaus.

Toteutustavat

Monimuoto-opetusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä yhteensä 162 t.

Suoritustavat

Yksilö- ja ryhmätehtävät, luentoihin liittyvään materiaaliin (luennot, kirjallisuus) pohjaava tentti. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus:

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 17–142).

Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) (2011). Lapset kieltä käyttämässä. Lasten pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (osa I, s. 25–125).

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) (2020). Lapsen kielenkehitys – Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (s. 17–159, 183–202 ja 337–359).

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Hinta

117 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru