Kirjallisuuden kenttä ja vaikuttaminen 5 op (TY) - LUKI1250

18.09.2024–30.05.2026 Oulu

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Aika ja paikka

Itsenäinen työskentely. Opiskelija ilmoittaa kesäyliopistolle, kun haluaa aloittaa jakson suorittamisen.

Opiskelijan tulee aloittaa jakson suorittaminen hyvissä ajoin ennen opintojen päättymistä, jotta hän ehtii saada kaiken jaksoon kuuluvan opettajan ohjauksen 30.5.26 mennessä. Tämän jälkeen opettaja ei ole velvollinen antamaan ohjausta. Opiskelijan tulee palauttaa kirjalliset tehtävät arvioitaviksi 31.7.26 mennessä, jolloin opinto-oikeus päättyy.

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Kouluttaja

Kirjailija, FM Timo Harju

Tavoitteet

Opiskelijalla on monipuolinen käsitys kirjallisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Hän tuntee kirjallisuusinstituutioiden (yhdistykset, kustantamot, kirjakaupat, lehdistö ja muu media, palkinnot jne.) toimintaa ja niiden keskinäisten vaikutussuhteiden dynamiikkaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Opiskelija osaa nähdä kirjallisen toiminnan osana laajempaa kulttuurista kontekstia ja ymmärtää kirjoittamalla vaikuttamisen mahdollisuudet ja rajoitukset.

Sisältö

Yleinen sisältö: Kurssilla perehdytään monipuolisesti kirjallisuuden kentän toimijoihin. Kurssi voi sisältää vierailuja kustantamoihin, kirjakauppoihin, kirjallisuusyhdistyksiin, teattereihin tms.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa

Toteutus: Soveltava sanataide.
Opettaja antaa tarkemman ohjauksen kurssin suorittamisesta ja vaatimuksista.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:
- Kurssilla luetaan vastuuopettajan valitsemaa kaunokirjallista tai tietotekstiä.