Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5 op (OY) - ay687175A

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa laajemmin klassikko-käsitteen sisältöä ja kirjallisuuden kehityksen kannalta keskeisiä teoksia.

Sisältö

Proosa, lyriikan ja draaman klassikkotekstejä, sekä kotimaisia että yleisiä.

Toteutustavat

Tentti tai essee tai muu korvaava opetus.

Yhteydet muihin opintoihin

Aineopinnot, perusopintojen kokonaissuorituksen jälkeen. Edeltävinä tai rinnakkaisina jaksoina Kirjallisuushistoria 3 ja 4.

Oppimateriaali

Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen verkkosivuilta ja Weboodista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentti, essee tai korvaava opetus.

Arviointiasteikko

0-5

Järjestämistapa

Itseopiskelu.