Kirjallisuuden praktikum I 5 op (OY) - AY687171P

23.05.2023–27.06.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Info-luento: ti 23.5. klo 16.30-18.00
Kokoontumiset: la 10.6. klo 10.00-12.30, ti 13.6. klo 16.30-19.00, la 17.6. klo 10.00-12.30, ti 20.6. klo 16.30-19.00, to 22.6. klo 16.30-19.00 ja ti 27.6.2023 klo 16.30-19.00

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Kurssi johdattaa opiskelijan kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin sekä kirjallisuuden tarkkalukuun ja tulkintaan eli kirjallisuusanalyyttisten käsitteiden soveltamiseen käytännössä. 
Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittamisen ja keskustelun avulla analysoida sanataidetta, tarkkalukea tekstejä (etenkin kertomakirjallisuutta) kirjallisuustieteellisiä peruskäsitteitä käyttäen sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän osaa jäsennellä kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksista niiden rakenteellisia, temaattisia ja myös tärkeimpiä kontekstuaalisia piirteitä.

Sisältö

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä kotimaisiin modernin kirjallisuuden klassikoihin, kirjoittamalla tekstin analysointitehtäviä ja keskustelemalla teksteistä ryhmässä. Kirjallisuuden lajeista pääpaino on kertomuksen analyysissa. Samalla harjoitellaan kirjallisuustieteellisen esseen kirjoittamista.

Järjestämistapa

Praktikum-ryhmätyöskentely, tentti/essee/pienryhmätyöskentely

Toteutustapa

Praktikumin osalta opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt. Muiden suoritustapojen osalta omatoimisempi työskentely oppiaineen sivulla annettuja yleisiä (esim. esseetä koskevia) ohjeita noudattaen.

Oppimateriaali

Kaunokirjallisuuden teosluettelo saatavissa oppiaineen verkkosivulta kunkin lukukauden alussa. Pakollisena taustalukemisena etenkin kertomakirjallisuuden analyysin peruskäsitteistöä koskevaa johdatusta, mistä myös tarkempi ohje oppiaineen verkkosivulla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit tai tentti.

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

Arviointiasteikko

0 - 5