Kirjallisuuden praktikum II 5 op (OY) - ay687172P

Aika ja paikka

Avausluento: ke 9.6. klo 16.30-18.00
Kokoontumiset pe klo 16.30-20.00 ja la klo 10.00-13.00 seuraavasti: pe 6.8., la 7.8., pe 13.8., la 14.8., pe 20.8. ja la 21.8.2021

Tavoitteet

Kirjallisuuden klassikkotuntemuksen syventäminen ja analysointitaitojen edelleen kehittäminen. Kirjallisuudentutkimuksen metodikirjoon perehtyminen.
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee entistä konkreettisemmin kirjallisuuden klassikoita ja niiden pääpiirteitä. Hän kykenee analysoimaan kertomakirjallisuuden rakenteiden ohella myös lyriikan ja draaman rakenteita. Hän osaa harkita, mitä kirjallisuudentutkimuksen analysointi- ja tulkintatapoja kaunokirjallisten tekstien tulkintaan voi kulloinkin soveltaa.

Sisältö

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä yleisen modernin kirjallisuuden klassikoihin (kertomakirjallisuuden ohella lyriikkaan ja draamaan) sekä niitä koskien lyhyehköihin tutkimusteksteihin. Praktikumissa kirjoitetaan valittua näkökulmaa kehittelevä, esseetä artikkelimaisempi tulkinnallinen kokonaisuus, joka käyttää avukseen ohjaajan ehdottamaa tutkimuskirjallisuutta ja jota työstetään praktikumin aikana.

Järjestämistapa

Praktikum-ryhmätyöskentely, tentti/essee/pienryhmätyöskentely.

Toteutustapa

Praktikumin osalta opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt. Muiden suoritustapojen osalta omatoimisempi työskentely oppiaineen sivulla annettuja yleisiä (esim. esseetä koskevia) ohjeita noudattaen.

Oppimateriaali

Kaunokirjallisuuden teosluettelo saatavissa oppiaineen verkkosivulta. Pakollisena taustalukemisena kirjallisuuden (myös lyriikan ja draaman) analyysin peruskäsitteistöä koskevaa johdatusta sekä praktikumeissa ja esseesuorituksissa myös tutkimuskirjallisuutta, josta tarkempi ohje praktikum-ryhmien organisoitumiskerralla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit tai tentti.

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen tapaan; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

Arviointiasteikko

0 - 5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru