Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit 5 op (OY) - ay687156A

Aika ja paikka

La 10.10. klo 10.00-12.00,
la 17.10. klo 10.00-12.00,
la 24.10. klo 10.00-12.00,
pe 30.10. klo 16.30-18.30,
la 7.11. klo 10.00-12.00 ja
la 14.11.2020 klo 10.00-12.00

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Jakso johdattaa opiskelijan 1900–2000-luvun kirjallisuusteorian päälinjoihin ja kehitykseen.

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata 1900-luvun ja 2000-luvun alun kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian keskeisimmät kehitysvaiheet pääpiirteissään. Opiskelija kykenee myös vertailemaan ja suhteuttamaan kirjallisuusteorian eri lähestymistapoja keskenään ja osaa kuvata niiden soveltamisen peruslähtökohdat eri aineistoihin.

Sisältö

Kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian kehityksen päälinjat 1900-luvulla ja 2000-­luvulle tultaessa.

Toteutustavat

Kirjallisuusteoriaan johdattava luentosarja (10–12 h) ja sille pohjautuva luentopäiväkirja ja kirjallisuutta (5 op). Kurssin yhteydessä voi suorittaa myös jakson Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (5 op, kotiessee)

Esitietovaatimukset

Perusopintojen keskeisimmät tiedot ja valmiudet.

Yhteydet muihin opintoihin

Edeltävinä opintoina pääosa perusopinnoista.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luentopäiväkirja ja analyysitehtävä.

Arviointiasteikko

0–5

Järjestämistapa

Kontaktiopetus ja itseopiskelu.