Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi 5 op (OY) - ay687184A

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Jakso johdattaa valinnaisen kirjallisuudentutkimuksen metodin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä valitsemansa kirjallisuudentutkimuksen metodin keskeisimmät käsitteet ja selittää niiden perusmerkityksen. Hän osaa myös kuvata metodin kehitysvaiheet ja klassikot pääpiirteissään.

Sisältö

Johdatus valinnaisen kirjallisuudentutkimuksen metodin perusteisiin.

Toteutustavat

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina perusopinnot.

Yhteydet muihin opintoihin

Kirjallisuuden aineopinnot. Edeltävänä kurssina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2.

Oppimateriaali

Sovitaan kurssin vastaanottavan opettajan kanssa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Arviointiasteikko

0-5

Järjestämistapa

Kontaktiopetus tai itseopiskelu.