Kirjallisuus yhteiskunnassa 5 op (OY) - ay687174A

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Jakso johdattaa tietämykseen kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteesta sekä kirjallisuusjärjestelmästä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa pyrkiä paremmin kirjallisuuden yhteiskunnalliseen kontekstualisoimiseen ja kirjallisuusinstituution eri lohkojen toiminnan arvioimiseen. Hän tuntee aiempaa paremmin kotimaisen kirjallisuuden yhteiskunnallisia sisältöjä. Hän osaa jäsennellä historiallisesti kirjallista elämää, tuntee menneitä sekä ajankohtaisia kirjallisia keskusteluja ja osaa nähdä nykyisessä kirjallisessa kentässä mahdollisia ammatillisen sijoittumisen paikkoja.

Sisältö

Luennot omatoimisine lisätehtävineen, joidenkin kaunokirjallisten teosten lukemista luentojen ohessa, loppukuulustelu tai luento/-oppimispäiväkirja. Luentosarjan vaihtoehtona kirjatentti.

Esitietovaatimukset

Kirjallisuushistorialliset ja analyyttiset perustiedot. Ks. yhteydet muihin opintoihin.

Yhteydet muihin opintoihin

Edeltävinä opintoina perusopinnot tai pääosa niistä.

Oppimateriaali

Luentosarjan oheisaineistosta tiedotetaan sarjan alussa. Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen verkkosivuilta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- tai oppimispäiväkirja, luento- tai kirjatentti.  Luentosarjasuorituksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota luennoilla opitun aineksen hallintaan, lisätehtävien perusteellisuuteen sekä etenkin luento- tai oppimispäiväkirjassa myös omaan kykyyn tehdä kytköksiä kirjallisuushistoriaan ja kirjalliseen elämään. Kirjatenttisuorituksen arvioinnissa pääpaino on selvästi kirjoista opitun aineksen hallinnan testaamisessa.

Arviointiasteikko

0–5

Järjestämistapa

Luentosarja tai kirjatentti.