Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit 5 op (OY) - ay687157A

Aika ja paikka

Ma 12.10., ke 14.10., ma 19.10., ke 21.10., ma 26.10., ke 28.10. ja ma 2.11.2020 klo 16.30-18.30

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Perehtyminen valinnaiseen kirjallisuushistorian periodiin tai kirjallisuudenlajin historiaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata paremmin yhden maailmankirjallisuuden periodin keskeisiä kirjailijoita, tyylilajeja sekä sitä koskevan tutkimuksen kysymyksiä; *hän osaa myös soveltaa tätä tietämystä yksittäisten kaunokirjallisten tekstien analyysiin. Vaihtoehtoisesti opiskelija osaa kertoa jonkin tietyn kirjallisuudenlajin historiasta, tämän lajihistorian keskeisistä tutkimuksellisista kysymyksistä ja soveltaa oppimaansa yksittäisten tekstien tulkintaan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin kirjallisuushistorian periodiin tai vaihtoehtoisesti jonkin kirjallisuudenlajin historiaan. Valittavia periodeja ovat esimerkiksi a) antiikki, b) keskiaika, c) renessanssi, d) klassismi ja valistus, e) romantiikka, f) realismi, g) symbolismi, h) modernismi. Kirjallisuudenlajeista voi valita esim. draaman, romaanin, lyriikan tai esseen.

Toteutustavat

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina pääosa perusopinnoista.

Yhteydet muihin opintoihin

Edeltävinä opintoina pääosa perusopinnoista.

Oppimateriaali

Teoslista opettajalta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Suoritetaan luentona tai kirjatenttinä, molempiin sisältyy kaunokirjallisuutta.

Arviointiasteikko

0–5

Järjestämistapa

Kontaktiopetus tai itseopiskelu.