Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Oulu

Johdatus kirjallisuusterapiaan

Aika

Syksy 2023 - kevät 2024

Paikka

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin kurssikutsussa

Kenelle

Kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille

Ilmoittautuminen

21.8.23 mennessä

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Syksy 2023 - kevät 2024
Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä. Lähiopetuksessa on osallistumisvelvollisuus.

Lähiopetusjaksot:

La–su klo 10.00–16.45

I Kirjallisuusterapian historiaa ja nykysuuntauksia - syyskuu 2023
II Kehityksellinen kirjallisuusterapia ja narratiivisuus - lokakuu 2023
III Minuuden kasvu ja kirjoittaminen, päiväkirja - marraskuu 2023
IV Minuutta kehittävä lukeminen - tammikuu 2024
V Kirjallisuusterapia taideterapioiden kentässä - helmikuu 2024

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapia ry:n kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii jokaiselle, joka haluaa lisätä voimavarojaan ja itsetuntemustaan terapeuttisen kirjoittamisen ja lukemisen avulla.

Koulutus toimii myös ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvonta- ja esimiestyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus-, kasvatus-, taide-, kirjallisuus- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Kouluttaja

Vastuukouluttajat:
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, FT, kirjailija Pirjo Suvilehto
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, kasvatuspsykologi KM, FM Johanna Pylkkänen

Tavoitteet

Ydinsisällöt ja osaamistavoitteet  

Kirjallisuusterapia on luova terapiamuoto, jossa käytetään valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) sekä itse kirjoitettua tekstiä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös muihin luoviin terapioihin.

Koulutuksen jälkeen osaat kertoa perusasiat kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Osaat käyttää kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvusi tukena. Osaat soveltaa teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisista menetelmistä.

Koulutuksen jälkeen osaat:
•    vertailla kirjallisuuterapian erityispiirteitä muihin luoviin terapioihin  
•    kertoa esimerkkejä kirjallisuusterapian soveltamisalueista
•    kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
•    luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
•    selittää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
•    tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
•    eritellä kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä.

Osaamisen arviointi  

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Opiskelija osoittaa oman kasvun kirjan avulla, että hän on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi perustuu työskentelyyn koulutusjaksoilla, opiskelijan itsearviointiin ja oman kasvun kirjaan.

Opiskelijan osaaminen viedään KOSKI-tietovarantoon, mikäli opiskelija haluaa. Opiskelija antaa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta KOSKI-tietovarantoon. Koulutuksesta saa todistuksen. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Arviointikriteerit ovat:
•    Opiskelijaa osaa osoittaa perehtyneisyytensä kirjallisuuterapian tietoperustaan
•    Opiskelija osaa käyttää kirjallisuusterapian käsitteitä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti
•    Opiskelija osaa käyttää opittuja kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä ja välineitä oman henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvunsa tukena

Sisältö

Koulutuksen kuvaus

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutus on viiden lähijakson mittainen johdatus kirjallisuusterapiaan. Ammatillinen täydennyskoulutus sisältää 10 lähi- tai verkko-opetuspäivää ja itsenäistä työskentelyä. Työmenetelmänä käytetään oman kasvun kirjaa.

Kirjallisuusterapiassa tuetaan ihmisen kasvua ja kehitystä keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa, samoin kuin monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella ja sosiaalisilla taidoilla on merkitystä.

Kirjallisuusterapiaa käytetään minän vahvistamiseen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Kirjallisuusterapian menetelmiä voidaan hyödyntää lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden elämän asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kirjallisuuterapiaa voidaan käyttää mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnan toiminnassa, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä.

Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa (I). Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (II osa). Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä.

Suoritustapa

Koulutuksessa on viisi kahden päivän koulutusjaksoa (80 tuntia). Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ajan oman kasvun kirjaa, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua koko oppimisprosessin ajan.

Oman kasvun kirja sisältää itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta (175 tuntia), jonka tekemiseen ja vaiheisiin ohjataan erikseen.

Jaksot sisältävät lähi- tai verkkokoulutusta ja runsaasti menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Keskeinen työväline on oman kasvun kirja, joka rakentuu koulutuksen kuluessa – osin koulutuspäivien aikana, osin itsenäisesti.  

Kaikille yhteinen perusoppikirja on Omia sanoja etsimässä — Johdatus vuorovaikutteiseen kirjallisuusterapiaan (2022). Kouluttajat valitsevat lisäksi koulutusmateriaaliksi kolme ajankohtaista kirjallisuusterapiaan liittyvää artikkelia. Opiskelijat lukevat myös omaa ammatillista tai henkilökohtaista kasvua tukevaa kirjallisuus- ja muihin luoviin terapioihin liittyvää kirjallisuutta.

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen osan (15 op). Halutessaan opiskelija voi hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (II osa).

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia.

Hinta

1 900 €, ennakkomaksu 100 €

Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, sinut ohjataan maksamaan ennakkomaksu Paytrailin kautta. Ilmoittautumisesi hyväksytään maksamisen jälkeen. Saat kuitin sähköpostiisi automaattisesti. Jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen, ennkkomaksua ei palauteta. Loput kurssimaksusta laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittaudu

21.8.23 mennessä; koulutukseen otetaan 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

Opinnot käynnistyvät, jos ilmoittautuneita tulee riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

KITE: Kirjallisuusterapian koulutuspolku

Koulutuspolku-kokonaisuuden osia 1–3 järjestetään eri oppilaitoksissa eri puolella Suomea. Koulutusten sisältö on yhtenäinen siten, että eri osiot voi suorittaa missä tahansa näistä oppilaitoksista. Lue lisää: https://kirjallisuusterapia.net/koulutus/