Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa, kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 35 op

Aika ja paikka

Lokakuu 2021–syyskuu 2022
Oulu

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia, kirjallisuusterapiaryhmiin osallistumista ja niiden ohjausta sekä oman kasvun seurantakirjan kanssa työskentelyä.

Yhteisten lähiopetusjaksojen lisäksi koulutus sisältää erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti sekä kurssimaksuun sisältyvää ryhmätyönohjausta että opiskelijoiden itsensä hankkimaa ja kustantamaa yksilötyönohjausta. Työnohjaus toteutetaan etäohjauksena.

Koulutus edellyttää sitoutumista lähiopetukseen ja tehtävien suorittamiseen. Kaikessa lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Kohderyhmä

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, kasvatuksen ja koulutuksen erilaisiin ympäristöihin, sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapian menetelmiä hyödynnetään kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä.

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen osan Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai jonkin muun, kirjallisuusterapiayhdistyksen hyväksymän koulutuksen (ei koske lyhytkursseja).

Kouluttaja

Vastuukouluttajat:
Kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuuden dosentti, kirjailija Pirjo Suvilehto
Kirjallisuusterapiaohjaaja, FM, KM kasvatuspsykologia, kognitiivinen lyhytterapeutti koulutettava Johanna Pylkkänen

Vierailevat kouluttajat: (alustava, muutokset ovat mahdollisia)
Kirjailija, koulutusanalyytikko, työnohjaaja Harri Hyyppä
Kirjailija, dosentti, FT Juhani Ihanus
Kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja, sosiaalityöntekijä Kirsi Marttinen
Psykoterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti Aino-Maija Nikula
Kirjailija, musiikkiterapeutti Jukka Tervo
Kirjallisuusterapiaohjaaja, tietokirjailija, FM Marja-Riitta Vainikkala

Ryhmätyönohjaajat: (etäohjaus)
Ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö

Huom. muutokset sisällössä ja aikataulussa ovat mahdollisia.

1. jakso: Kirjallisuusterapian suuntauksia ja lähestymistapoja 1
16.-17.10.21, la–su klo 10.00–16.45
- Johdatus kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen: koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja käytänteet
- Koontia kirjallisuusterapiapolun 1-osasta, asioiden muistiin palauttamista
- Kirjallisuusterapian perusteita kirjallisuusterapeuttisen toiminnan näkökulmasta
- Kirjallisuusterapeuttisen aineiston valinta ja käyttö
- Kirjallisuusterapiaryhmät – ohjeistus ja aikataulu: ryhmän perustaminen, suunnittelu, raportti, välitehtävät, lopputyö, harjoitukset

2. jakso: Kirjallisuusterapian suuntauksia ja lähestymistapoja 2
27.-28.11.21, la–su klo 10.00–16.45
- Kirjallisuusterapian historia ja kehitys. Teorioita, sovellusalueita sekä kytkentöjä psykologiaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen
- Ryhmädynamiikka ja ryhmässä esiintyvät ilmiöt: vuorovaikutus, roolit, ohjaajan rooli
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

3. jakso: Kirjallisuusterapian prosesseista 1
11.–12.12.21, la–su klo 10.00–16.45
- Aikuisten kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät
- Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä, erityisesti masentuneiden hoidossa ja kuntoutuksessa
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

4. jakso: Kirjallisuusterapian prosesseista 2
22.-23.1.22, la–su klo 10.00–16.45
- Satujen ja tarinoiden terapeuttinen merkitys.
- Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät lasten ja varhaisnuorten sanataideopetuksessa. Sadut aikuisten kirjallisuusterapiassa.
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

5. jakso: Kirjallisuusterapiaohjaajan asiakkaat ja sovellusalueet 1
19.-20.2.22, la–su klo 10.00–16.45
- Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät nuorisopsykiatrisessa hoidossa – luovuus, itseilmaisu, ilmaisukyky, itsetunto, omakuva, samaistuminen, korjaava kokemus
- Hoitava lukeminen ja lukupiirit
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

6. jakso: Kirjallisuusterapiaohjaajan asiakkaat ja sovellusalueet 2
19.-20.3.22, la–su klo 10.00–16.45
- Kriisit, traumat ja kirjallisuusterapia elämänkaaren eri vaiheissa. Tapahtumien ja kokemusten vaikutus ihmisen arkeen ja hyvinvointiin
- Kirjallisuusterapia päihde- ja omaistyössä
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

7. jakso: Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 1
23.-24.4.22, la–su klo 10.00–16.45
- Elämänkerrallinen kirjoittaminen ja sukupuu kirjallisuusterapeuttisena välineenä
- Ikäihmisten kirjallisuusterapia ja muistelukirjoittaminen
- Luontokirjoittaminen ja eläinkirjallisuusterapia
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

8. jakso: Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 2
14.5.-15.5.22, la–su klo 10.00–16.45
- Taideterapian menetelmiä kirjallisuusterapiassa
- Ekspressiivinen taideterapia
- Musiikkiterapia
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

9. jakso: Kirjallisuusterapiaohjaajaharjoittelu 1
20.-21.8.22, la–su klo 10.00–16.45
- Unet kirjallisuusterapian välineenä
- Ohjaajan persoonallisuus, voimavarat ja jaksaminen
- Kirjallisuusterapiaryhmät: opiskelijoiden ohjaamat harjoitusistunnot ja palaute

10. jakso: Kirjallisuusterapiaohjaajaharjoittelu 2
17.9.-18.9.22, la–su klo 10.00–16.45
- Lopputöiden läpikäynti ja koulutuksen päättäminen

Hinta

3 300 €
Lisäksi opiskelija maksaa itse yksilötyönohjauksen kulut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset ja hakemukset 15.9.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.

Koulutukseen otetaan 16 henkilöä ilmoittautumisten, hakemusten ja haastattelujen perusteella. Haastatteluaika ilmoitetaan myöhemmin.

Toimi näin:
1. Ilmoittaudu ensin koulutukseen täyttämällä ilmoittautumislomake, joka avautuu tämän sivun lopussa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.
2. Ilmoittautumisen jälkeen täytä hakemus tällä sivulla: Siirry hakulomakkeeseen

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja hyväksyttyjä on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kirjallisuusterapian koulutuspolku

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (90 op) -kokonaisuuden on Kirjallisuusterapiayhdistyksen suunnittelema, noin 2,5 vuotta kestävä koulutuspaketti.

Kokonaisuus on jaettu kolmeen osaan:

1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä 15 op
– Johdatus kirjallisuusterapiaan
-    Koulutus on tarkoitettu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

2. Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa 35 op
– Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus

-    Koulutukseen voivat osallistua hakemusten perusteella valittavat henkilöt, jotka ovat suorittaneet koulutuspolun 1-osan tai sitä vastaavan, kirjallisuusterapiayhdistyksen hyväksymän koulutuksen.
-    Osat 1 ja 2 suoritettuaan henkilö voi halutessaan käyttää kirjallisuusterapiaohjaaja-nimikettä. Nimike ei ole Valviran laillistama ammattinimike.

3. Kirjallisuusterapia ammatillisena välineenä 40 op
– Kirjallisuusterapeuttikoulutus

-    Koulutukseen voivat osallistua hakemusten perusteella valittavat henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto (amk, yliopisto) ja jotka ovat suorittaneet koulutuspolun osat 1 ja 2.
-    Osat 1, 2 ja 3 suoritettuaan henkilö voi halutessaan käyttää kirjallisuusterapeutti-nimikettä. Nimike ei ole Valviran laillistama ammattinimike.

Koulutuspolku-kokonaisuuden osia 1–3 järjestetään eri oppilaitoksissa eri puolella Suomea. Koulutusten sisältö on yhtenäinen siten, että eri osiot voi suorittaa missä tahansa näistä oppilaitoksista.


Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru