Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (OY) - ay724104P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Huom! Kurssin suoritustapaan ja aikatauluihin voi tulla muutoksia koronavirusepidemian takia.

Luennot: tiistaisin ajalla 28.7.-1.9. klo 16.30-19.00

Harjoitukset: torstaisin ja lauantaisin ajalla 30.7.-5.9.2020, torstaisin klo 16.30-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-13.30

Välikoe:
1. välikoe: lauantai 15.8.
2. välikoe: lauantai 5.9.

Välikokeet järjestetään opetuksen (klo 10.00-13.30) yhteydessä

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija kykenee tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.

Sisältö

Juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta-osa; tulojen ja menojen jaksottaminen, suunnitelman mukaiset ja verotuspoistot, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, tuloverojaksotukset, omaisuus- sekä pääomaerien arvostaminen.

Järjestämistapa

Lähiopetus

Toteutustapa

Luentoja 20 h ja harjoituksia 40h ja omakohtaista perehtymistä kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin 73h

Oppimateriaali

Ihantola & Leppänen; Yrityksen kirjanpito - liiketapahtumista tilinpäätökseen (4. laitos, 2018)

Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Välikokeet

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 20.7.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
puh. 0444652207
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi