Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus 15 op

Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset eivät itse asiassa "harjoittele" joogaa, he ovat sitä! Lapsille jooga on hauskaa. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta.

Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monenmuotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktille ajattelulle.

Aika ja paikka

Etäopetus ti 8.11.2022 klo 17.00–20.30
Lähiopetus la–su 12.–13.11.2022 klo 10.00–17.00
Etäopetus ti 7.12.2022 klo 17.00–20.30
Lähiopetus la–su 10.–11.12.2022 klo 10.00–17.00
Etäopetus ti 10.1.2023 klo 17.00–20.30
Lähiopetus la–su 28.–29.1.2023 klo 10.00–17.00

Etäkoe pe 21.4.2023 (kellonaika tarkentuu myöhemmin)

Lähiopetus järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen myös etänä.

Etäopetus toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran. Kaikki etäopetuskerrat tallennetaan, voit katsoa tallenteet Moodle-verkkoympäristössä koulutuksen ajan.

Kohderyhmä

Opettajat, varhaiskasvattajat, terapeutit, psykologit, mielenterveysalalla työskentelevät, sosiaalialan työntekijät, fysioterapeutit, kehoterapeutit, joogaopettajat ja -ohjaajat, ryhmänohjaajat sekä kaikki lasten kanssa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet

Kouluttaja

Sonja Kemppainen

Sonja on joogaopettaja (BYV), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), tanssi- ja ilmaisuterapeutti, fysioterapeutti, SE-traumaterapeutti (SEP), Ayurveda terapeutti, Pilatesohjaaja ja Vital Coach. Muita koulutuksia: Käyttäytymisterapian opinnot, NARM (The Neuro Affektiv Relationel Model I), Touch For Health I (Kinesiologia), jooga-, hengitys-, rentoutus-, midfulness- sekä kokonaisvaltaiset keho-mieli-menetelmät, tanssi- ja liiketerapia, tarinankerronta sekä tanssiteatteri lapsille.

Sonja on toiminut kouluttajan tehtävissä yli kymmenen vuotta eri kesäyliopistoissa (Kokonaisvaltainen joogaohjaajan koulutus, Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutus, Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus) ja kouluttanut tuhansia henkilöitä kokonaisvaltaisissa koulutuksissaan menestyksekkäästi.

Tavoitteet

Tavoitteena on

 • antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsen kehotietoisuutta, vapaata hengitystä, läsnäolon ja rauhoittumisen taitoja ja kykyä säädellä stressiä
 • vahvistaa lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitoja
 • oppia integroimaan omaan työhön lasta innoittavaa, luovuutta sekä eläytymistä tukevia elementtejä

1. Teoriatason tiedon ja käytännön tason ymmärryksen integroiminen

 • Osaat soveltaa teoriatason tietämystäsi (mm. hengityksen anatomia ja fysiologia, anatomia lapsijoogassa, rentoutuminen ja säätelykyky lapsijoogassa, hermoston ja aivojen toiminta, liikemodifikaatiot) käytäntöön askel askeleelta ja soveltaa sitä opetus- ja kasvatustyössä ja ohjauksissa.
 • Tunnistat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaat kehittää ohjaustyötäsi hyvinvointia tukevaksi.
 • Ymmärrät suorituskeskeisyydestä luopumisen merkityksen sekä lapsen kohtaamisen tärkeyden omana itsenään lapsijoogatuntien ohjauksissa.

2. Hermostoa palauttavien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen ymmärtäminen

 • Ymmärrät teoriatasolla, käytännön tasolla ja omakohtaisen harjoittelun kautta lasten hermostoa ja stressiä säätelevien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen kehomieleen ja hermostoon.
 • Ymmärrät hermoston säätelykykyä vahvistavien harjoitteiden, liike-, hengitys-, rentoutus- sekä läsnäoloharjoitteiden eri tasot, osaat soveltaa ne eri kohderyhmien taitotasoon sopiviksi ja kykenet tarvittaessa muuntelemaan niitä lapselle ja lapsiryhmälle soveltuvaksi.
 • Käsität eri harjoitteiden vaikutukset lapsen autonomiseen hermostoon sekä somaattiseen hermostoon ja osaat edesauttaa lapsen resilienssikyvyn kasvattamista lapsijoogatunnin harjoitteiden sekä vuorovaikutustaitojen myötä.
 • Ymmärrät, kuinka säädellä ja rauhoittaa omaa hermostoa ja kykenet integroimaan käytännön ja teoriatasolla oppimaasi siten, että omalla esimerkilläsi tuet lapsen hermoston säätelyä.

3. Hengityksen merkityksen ymmärtäminen ja tasapainoisen luontaisen hengityksen integrointi ohjaustyöhön

 • Ymmärrät lapsen tasapainoisen hengityksen merkityksen ja hallitset eri opetus- ja ohjausvaiheet lapsijoogan ohjauksessa.
 • Ymmärrät oman kehosi kautta, kuinka hengitysharjoitteet vaikuttavat hermostoon, kehosi olotilaan, mieleen sekä tunnetasoon ja osaat soveltaa hengitysharjoitteet lapsen taitotason mukaisesti.

4. Vuorovaikutustaidot ja positiivinen lähestymistapa

 • Osaat käyttää ja soveltaa oppimiasi vuorovaikutustaitoja sekä suvaitsevaa, lasta kohtaavaa ja positiivista lähestymistapaa työssäsi ryhmänohjauksissa ja yksilöohjauksissa.
 • Osaat soveltaa vuorovaikutustaitojen menetelmiä ja positiivista lähestymistapaa työssäsi lapsen yksilöllisyys huomioiden.

5. Ohjaustaidot

 • Osaat soveltaa harjoitteita (liike-, keho-, hengitys-, rentoutus-, hermoston säätelyä tukevat ja luovat harjoitteet) eri kohderyhmille yksilön tarpeet huomioiden.
 • Osaat ohjata oppilasta yksilöllisesti liikeharjoitteissa ja antaa hänelle tarvittaessa vaihtoehtoja, jotta liikeharjoitteet ovat turvallisia ja lapsen keholle sopivia.
 • Osaat käyttää tason mukaista ohjelmarunkoa kullekin kohderyhmälle soveltuvasti ja osaat luoda kohderyhmän tarpeiden mukaisia, vastuullisia ohjelmia.
 • Osaat havainnoida kohderyhmäsi tason, ymmärrät kohderyhmän tarpeet ja osaat ohjata liike-, rentoutus- ja hengitysharjoitteet sekä hermostoa säätelevät harjoitteet askel askeleelta kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.
 • Hallitset seuraavat ohjaustaitojen askeleet: oppilaan havainnointi, ohjaajan salikäyttäytyminen, lapsen kohtaaminen, harjoitteiden modifikaatiot ja positiivinen asenne
 • Osaat kohdata oppilaasi pedagogisesti ymmärtävällä, suvaitsevalla ja positiivisella asenteella ja ohjata suorittamisesta vapautumiseen.

Sisältö

Koulutus sisältää

 • kattavan ja monipuolisen koulutusmateriaalin (teoria ja käytäntö) sekä etäjaksojen tallenteet (katsottavissa koulutuksen ajan)
 • useita vastuullisia, luovia, eri taitotasoille ja -ikäryhmille laadittuja ohjelmia, joista osallistuja saa kattavan kokonaisuuden omiin yksilö- ja ryhmänohjauksiinsa sekä inspiraatioita omien ohjelmien laatimiseen.
 • inspiroivia, luovuutta ja eläytymistä sekä kehomieli yhteyttä vahvistavia harjoitteita ja tekniikoita eri ikätyhmille ja taitotasolle.
 • Runsaasti eri asana-harjoitteita (joogan liikeharjoitteet), kehotietoisuusharjoitteita, tasapainoa, keskittymiskykyä ja läsnäoloa vahvistavia harjoitteita, kehon stressitasoa sääteleviä, rauhoittumista ja hermostoa tasapainoittavia harjoitteita sekä vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitojen oppimista sekä luovuutta edistäviä harjoitteita. Näitä harjoitteita ja tekniikoita voit haluessasi integroida jo ensimmäisestä koulutusjaksosta alkaen omaan työhösi.
 • Valmiin ohjelmarungon sekä selkeät ohjeet ja harjoituskokonaisuudet omien vastuullisten lapsijoogaohjelmien laatimiseen eri ikäryhmille ja taitotasoille.

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy teoriaopintoja, käytännön harjoitteita sekä ohjausharjoittelua. Tärkeänä osana koulutusta on myös oma oppiminen (koulutusmateriaaliin tutustuminen ja omaharjoittelu) sekä vertaisryhmätapaamiset. Saat opintoihin tarvittavan kirjallisen materiaali kussakin koulutusjaksossa.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 3 lähiopetusjaksoa ja 3 etäopetusjaksoa sekä koe etäjaksona. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja omaharjoittelua, vertaisryhmätyöskentelyä koulutusjaksojen välissä sekä harjoittelutuntien suorittaminen (oppilastyö) ja sen raportointi kouluttajalle. Lopputodistuksena oppilaalle myönnetään kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan todistus, joka pätevöittää ohjaamaan kokonaisvaltaisia lapsijoogatunteja. Koulutuksen työkaluja ja menetelmiä voi erinomaisesti integroida omaan ammattiin (esim. fysioterapeutit, joogaopettajat, psykoterapeutit, mielenterveysalalla tai varhaiskasvatuksessa työskentelevät).

Lähiopetus koostuu pääosin käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksesta sekä näiden reflektoinnista. Etäopetus koostuu teoriaopinnoista. Koulutuksen yksi työmuoto on koulutusjaksojen väliset kotitehtävät. Näihin kuuluvat kokemuksellinen omaharjoittelu sekä vertaisryhmissä tehdyt ohjausharjoittelut.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, minkä annetuista laskutusvaihtoehdoista (1, 2 vai 4 erää) valitset.

Hinta

Kurssimaksu 980 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ennakkomaksuna 1. erä 245 €. Koulutuksen lopussa pidettävä koe sisältyy koulutuksen hintaan.

Kurssimaksu laskutetaan valinnan mukaan yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä. Osallistumisen edellytyksenä on, että jokainen osio on maksettuna viimeistään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy ensimmäinen erä olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

18.10.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lapsijoogan kokonaisvaikutukset

Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa, palautumis- ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga myös auttoi koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (A. Michalsen, W. Belschner, M. Stueck)

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu / Somatics, SE-traumaterapia vie välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Se rauhoittaa hengitystä ja tukee keskittymistä sekä rauhoittaa ja vahvistaa hermostoa. Harjoittelu tukee trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru