Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op - AY700123P (OY)

12.09.2023–11.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Johdantoluennot: ti-to 12.-14.9.2023 klo 17.00-18.30, etäluentoina

Kirjallisuustentit: ma 2.10., ma 6.11. tai ma 11.12.2023 klo 17.00-19.00, suoritetaan Moodle-tenttinä

Kouluttaja

FT Marika Rauhala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa varhaismodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Suoritustavat

Kirjatentti

Toteutustavat

Itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen ja kirjatentti.

Oppimateriaalit

John Coatsworth, Juan Cole, Michael P. Hanagan, Peter C. Perdue, Charles Tilly, Louise Tilly 2015: Global Connections. Volume 1, To 1500: Politics, Exchange, and Social Life in World History, s. 87–406;
Antero Heikkinen 2018: Uuden aikakauden kynnyksellä. Elämä varhaismodernissa Euroopassa;
Jouko Vahtola 2017: Suomen historia. Kivikaudesta 2000-luvulle, s. 33–155.

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Arviointiasteikko

0-5