Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op - AY700123P (OY)

31.10.2022–08.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Johdantoluennot: ma-ti 31.10.-1.11.2022 klo 17.00-18.30

Kirjallisuustentit: ma 14.11., ma 19.12.2022 tai ke 8.2.2023 klo 17.00-19.00

Opintojakso toteutetaan etäyhteydellä.

Kouluttaja

FT Marika Rauhala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa varhaismodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Suoritustavat

Kirjatentti

Toteutustavat

Itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen ja kirjatentti.

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Arviointiasteikko

0-5