Koulutusekonomian perusteet 5 op (OY)

09.01.2023–23.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kurssiaika: 09.01.–23.02.2023

  • Luennot: ma 09.01., ti 10.01., ke 11.01., to 12.01., pe 13.01.2023 klo 17–22; Luentojen etäyhteys https://oulu.zoom.us/my/aykt35

  • Verkkotentti Moodlessa to 26.01. klo 17:00 – su 29.01.2023 klo 23:59 välisenä aikana (vastaamisaika 3 tuntia)

  • Ensimmäinen uusintatentti Moodlessa to 09.02.2023 klo 17:00–20:00

    • Toinen uusintatentti Moodlessa to 23.02.2023 klo 17:00–20:00

Kouluttaja

Opettaja / tutor: KT Kimmo Kontio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa koulutusekonomian peruskäsitteet, teoriat ja mallit sekä
  • kykenee niiden avulla jäsentämään pedagogisten instituutioiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.
  • Lisäksi opiskelija on omaksunut käsitteellisiä välineitä arvioida koulutusta koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon riippuvuussuhteita.

Sisältö

Kurssilla perehdytään koulutusekonomian teoreettisiin ja käsitteellisiin tapoihin tarkastella koulutusta. Keskeistä on hahmottaa pedagogisten instituutioiden ja työmarkkinoiden suhdetta selittävät perusteoriat ja mallit, koulutuksen merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta, sekä tunnistaa koulutusjärjestelmää koskevan päätöksenteon ja taloudellisen päätöksenteon välisiä riippuvuussuhteita.

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria

Suoritustapa

  • Kontaktiopetusta/luento (22t), itsenäistä työskentelyä (113t).

  • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

McMahon, W. (2009). Higher Learning, Greater Good. The Private and Social Benefits of Higher Education. (e-kirjana)

Arvostelu:

Käytetään arvosana-asteikkoa 1-5, ks. arviointikriteerit.

Hinta

100 €