Kriisityön koulutus -webinaarisarja

Kriisityö edellyttää osaamista. Osaaminen ja asiantuntijuus kehittyy tekemällä käytännössä kriisityötä, kouluttautumalla, valmentautumalla ja työnohjaukseen osallistumalla. Resilienssi- ja traumatietoisuus on kriisityön perusta. Tutkimusnäyttöön perustuva kriisityö edellyttää kaikilta psykologisen ensiavun taitoja, kriisityöntekijöiltä kriisi-interventioiden osaamista ja arvioivaa otetta auttamisen muodon ja menetelmien valitsemisessa.

Työhyvinvointijohtamisen ja henkisen työsuojelun tehtävänä on lakisääteisestikin pitää huolta voimakkaalle stressille altistuvista työntekijöistä. Organisaatioilla on suositeltavaa olla käytössä räätälöity traumaattisten tilanteiden stressin hallintamalli, jonka mukaisesti kriisityöhön koulutetaan, selviytymiseen valmennetaan, resilienssiä vahvistetaan ja työn aiheuttamaa stressiä tunnistetaan, puretaan ja hallitaan. Malliin voi kuulua työtoveritukitoiminta, työhyvinvointivalmennus ja työnohjaus.

Aika ja paikka

Webinaari I
Kriisityön perusteet to 24.9.2020 klo 9.00–11.00

Webinaari II
Psykologinen ensiapu pe 16.10.2020 klo 9.00–11.00

Webinaari III
Selviytymiskeinojen opettaminen traumaattisen stressin oireisiin to 29.10.2020 klo 9.00–11.00

Webinaari IV
Auttajien auttaminen: resilienssi ja stressin hallinta ke 11.11.2020 klo 9.00–11.00

Webinaari V
Kriisi-interventiot ke 25.11.2020 klo 9.00–11.00

Webinaari VI
Lapsi, perhe ja trauma ma 7.12.2020 klo 9.00–11.00

Webinaari VII
Kuolema ja suru ma 14.12.2020 klo 9.00–11.00

Voit osallistua webinaareihin omalta koneeltasi käsin.

Kohderyhmä

Kriisityötä tekevät ammattihenkilöt, kriisiryhmät, työterveyshuollot, oppilashuollot, kriisi- ja traumapsykoterapeuttista työtä tekevät, auttajien auttamis- ja työtoveritukitoiminnassa mukana olevat, kriisityöntekijöiden esimiehet/-naiset ja työnohjaajat, kriisityön substanssista l. tutkimusnäyttöön perustuvasta teoriasta ja menetelmistä tietoa työssään tarvitseva henkilöstö ja johto

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula
www.soilipoijula.fi

Sisältö

Traumaattisten tapahtumien psykososiaalinen tuki ja palvelut sisältää kriisiauttamisen ja hoidon kolmen kuukauden kuluessa traumatapahtuman ja traumaattisen menetyksen jälkeen. Kriisityötä ohjaavat Hobfollin (2007) konsensussuositusten mukaiset viisi periaatetta: turvallisuuden, rauhoittumisen, minä- ja yhteisöpätevyyden, johonkin kuulumisen ja toivon periaatteet. Nämä periaatteet sisältävät monia eri menetelmiä. Vuodesta 2007 alkaen tutkimusnäyttöön perustuvissa kriisityötä koskevissa suosituksissa on varoitettu psykologisen debriefing -menetelmän käytöstä, koska se voi voimistaa traumaperäisiä stressioireita (kts. Duodecim: traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito – suositukset: https://www.kaypahoito.fi/hoi50080#readmore).

Kriisityön tavoitteena on luonnollisen toipumisen tukeminen.  Kriisiauttaminen edellyttää luonnollisen toipumisen ja sen esteiden tuntemista. Kriisityötä tehdään moniammatillisesti yhteistyössä. Parhaimmillaan kriisityöntekijät tuntevat ei vain omaansa vaan myös toisten ammattiryhmien mahdollisuudet kriisiauttamisessa. Kriisiauttaminen alkaa psykologisesta ensiavusta ja etenee kriisi-interventioihin, arviointiin ja hoitoon. Avun tarve arvioidaan (psykologinen triage) ensiaputilanteista alkaen ja apua tarjotaan räätälöidysti tarpeen kiireellisyyden ja reagoinnin voimakkuuden mukaan stepped care – mallia noudattaen (lievä-kohtalainen-voimakas reagointi). Sosiaalinen tuki on keskeinen toipumisen tukemisessa ja sen aktivoiminen on osa vaikuttavaa kriisityötä.


Kriisityön koulutus -webinaarisarja

Webinaari I Kriisityön perusteet
to 24.9.2020 klo 9.00–11.00

 • Kriisityötä ohjaavat suositukset ja lainsäädäntö
 • Kriisivalmius ja kriisitoiminta
 • Kriisijohtaminen ja kriisitiedotus
 • Suuronnettomuus vs. yksittäinen traumaattinen tapahtuma
 • Trauman vaikutukset, reagoiminen, luonnollinen toipuminen ja ongelmat toipumisessa / häiriöiden kehittyminen
 • Stepped care -malli: resilienssiä ja toipumista tukeva kriisitoiminta psyykkisestä ja sosiaalisesta ensiavusta kriisi-interventioihin, arviointiin ja hoitoon
 • Kriisiauttajan oma trauma- ja menetyshistoria

Webinaari II Psykologinen ensiapu
pe 16.10.2020 klo 9.00–11.00

 • Pelko, rauhoittaminen ja turvallisuus: kehon ja mielen yhteys
 • Myönteiset suggestiot
 • Maadoittaminen
 • Rauhoittava hengittäminen
 • Ensitieto
 • Psykologinen triage
 • Purkukeskustelu
 • Kriisiauttajan itsestä huolenpidon tarkistus

Webinaari III Selviytymiskeinojen opettaminen traumaattisen stressin oireisiin
to 29.10.2020 klo 9.00–11.00

 • Tunkeutuvuusoireiden hallintakeinojen opettaminen
 • Ylivireisyysoireisiin hallintakeinojen opettaminen
 • Välttelyoireisiin hallintakeinojen opettaminen
 • Kriisiauttajan oma selviytymisen työkalupakki

Webinaari IV Auttajien auttaminen: resilienssi ja stressin hallinta
ke 11.11.2020 klo 9.00–11.00

 • Resilienssin voimavaratekijät
 • Resilienssin mittaaminen
 • Resilienssin vahvistamistyöskentely
 • Stressin hallinnan malli ja stressirokotus
 • Auttajan stressi- ja voimavaratekijät
 • Stressin ensiavun itsehoitomalli
 • Vertaistuki: työtoverituki
 • Kriisiauttajan oma resilienssin vahvistamisen tehtävä

Webinaari V Kriisi-interventiot
ke 25.11.2020 klo 9.00–11.00

 • Aktiivisen selviytymisen tukeminen
 • Kognitiivinen lähestymistapa ja menetelmiä kriisityössä
 • Psykoedukaatio
 • A-B-C-malli
 • Taitoja mielen toipumiseen
 • Kriisiauttajan psykologisen ensiavun ongelmanratkaisumalli

Webinaari VI Lapsi, perhe ja trauma
ma 7.12.2020 klo 9.00–11.00

 • Resilientti perhe
 • Perheen reagointi traumaattiseen tapahtumaan
 • Traumatisoituneen perheen toipumista tukeva kriisi-interventio
 • Traumareaktiot eri ikävaiheissa
 • Neuvonta lapselle, nuorelle ja vanhemmille
 • Psykologinen triage
 • Stepped model of care: kolmen tason interventiot ja työnjako traumatisoituneiden lasten kriisiauttamisessa
 • Kriisiauttajan oma rooli ja tehtävät stepped care mallissa

Webinaari VII Kuolema ja suru
ma 14.12.2020 klo 9.00–11.00

 • Kuoleman pelko
 • Kuoleman kohtaaminen
 • Äkillinen kuolema ja suru
 • Kuolinviestin vieminen
 • Rituaalit
 • Suruneuvonta
 • Äkillinen traumaattinen kuolema ja omaisten tukeminen
 • Traumaattinen kuolema ja tiedon saaminen – miksi tärkeää perheelle?
 • Surevan aikuisen, nuoren ja lapsen tukeminen
 • Surevan perheen tukeminen
 • Kuolemantapa ja surevien omaisten tukeminen
  • Itsemurha ja suru
  • Henkirikos ja suru
  • Kahtalainen menetys ja suru
 • Surusta sairastuminen: suruhäiriöt
 • Kriisiauttajan oman kuoleman pelon ja epävarmuuden sietokyvyn arviointi

Hinta

90 € / webinaari sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Viikkoa ennen kutakin webinaaria Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Otamme ryhmäilmoittautumisia vastaan myös sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Jos olet osallistunut Soili Poijulan webinaareihin aikaisemmin, voit ilmoittautua mukaan lähettämällä viestin em. sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tulossa myös

Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care”
14.9.2020–18.5.2021 (yht. 10 pv)

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU ja ESTSS), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Kriisityöntekijän resilienssi on keskeinen kriisityössä onnistumisen ja auttajana jaksamisen edellytys, siksi resilienssin vahvistamisen opetus on integroituna koulutusprosessiin. Koulutus antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden ja hyödyntää European Society for Traumatic Stress Studiestin psykotraumatologian koulutuksen mallia.


Tutustu kouluttajien blogikirjoitukseen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ensimmäisestä Kriisityön koulutusohjelmasta: http://kesayopp.blogspot.fi/2015/09/kriisityon-koulutusohjelma-stepped.html