Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (OY) - AY352256P

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 3.10.-13.11.2022.

Webinaarien aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kouluttaja

TtM Veera Kaarlela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden merkityksen ja osaa määritellä siihen liittyviä käsitteitä.
  • Osaa määritellä kulttuurisen osaamisen käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen ohjaus- ja opetustyössä.
  • Ymmärtää, miksi kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen on tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ohjaajana ja opettajana toimiessa.
  • Ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hoitoalan ammattilaisten moraalisen ja eettisen vastuun tarjota ja puolustaa kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttamista.
  • Ymmärtää oman toiminnan merkityksen kulttuurisensitiivisen ympäristön luomisessa.
  • Ymmärtää eri kulttuurien välisiä eroavaisuuksia.
  • Osaa analysoida omaa arvo- ja uskomusjärjestelmäänsä ja ymmärtää, miksi on tärkeää hyväksyä eri kulttuureja.
  • Osaa laajentaa näkemystään näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.
  • Osaa arvioida lisääntyneen etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutuksia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmissä.

Sisältö

Kulttuurinen osaaminen (kansainvälinen liikkuvuus, sosiaali- ja terveydenhuollon monimuotoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisössä, kulttuurinen osaaminen, kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttaminen, monikulttuurinen hoitotyö ja etiikka). Kulttuurisensitiivisyys ja -halukkuus (kulttuurisensitiivisen ohjauksen lähtökohdat, ennakkoluulot, stereotypiat, etnosentrisyys, opiskelijan taustan kunnioittaminen, opiskelijan tukeminen harjoittelussa ja opetuksessa). Kulttuuritietoisuus opiskelijaohjauksessa ja opetuksessa (tietoisuus omasta kulttuurista, oman kulttuurin tunteminen, tieto eri kulttuureista, kulttuuriset eroavaisuudet).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja vaadittavien verkkotehtävien tekeminen. Opintojaksolla käytetään itse-, vertais- sekä opettaja-arviointia. Arvioinnissa käytetään osaamisperustaista arviointimatriisia. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan verkkotehtävien (hyväksytty/täydennettävä) perusteella. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Toteutustavat

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina suomen kielellä. Kokonaiskuormitus on 135 tuntia (5 op) itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojaksolla on kaksi vapaaehtoista webinaaria 2 x 2 h.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu vapaasti valittaviksi opinnoiksi esimerkiksi terveystieteiden kandidaatintutkintoon.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

19.9.2022 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru