Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (OY) - ay352256P

Aika ja paikka

26.10.-18.12.2020, opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakso sisältyy Kulttuurinen osaaminen terveysalalla 10 op -kokonaisuuteen.

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden merkityksen ja osaa määritellä siihen liittyviä käsitteitä.
 • Osaa määritellä kulttuurisen osaamisen käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen ohjaus- ja opetustyössä.
 • Ymmärtää, miksi kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen on tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ohjaajana ja opettajana toimiessa.
 • Ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hoitoalan ammattilaisten moraalisen ja eettisen vastuun tarjota ja puolustaa kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttamista.
 • Ymmärtää oman toiminnan merkityksen kulttuurisensitiivisen ympäristön luomisessa.
 • Ymmärtää eri kulttuurien välisiä eroavaisuuksia.
 • Osaa analysoida omaa arvo- ja uskomusjärjestelmäänsä ja ymmärtää, miksi on tärkeää hyväksyä eri kulttuureja.
 • Osaa laajentaa näkemystään näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.
 • Osaa arvioida lisääntyneen etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutuksia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmissä.

Sisältö

 • Kulttuurinen osaaminen (kansainvälinen liikkuvuus, sosiaali- ja terveydenhuollon monimuotoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisössä, kulttuurinen osaaminen, kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttaminen, monikulttuurinen hoitotyö ja etiikka).
 • Kulttuurisensitiivisyys ja –halukkuus (kulttuurisensitiivisen ohjauksen lähtökohdat, ennakkoluulot, stereotypiat, etnosentrisyys, opiskelijan taustan kunnioittaminen, opiskelijan tukeminen harjoittelussa ja opetuksessa).
 • Kulttuuritietoisuus opiskelijaohjauksessa ja opetuksessa (tietoisuus omasta kulttuurista, oman kulttuurin tunteminen, tieto eri kulttuureista, kulttuuriset eroavaisuudet).

Järjestämistapa

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina suomen kielellä.

Toteutustavat

Verkkotyöskentely ja -tehtävät 135h.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.  Suositeltavaa on suorittaa jatkokurssi ay352257P Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä (5op).

Oppimateriaali

Verkko-oppimisympäristössä osoitettu materiaali
(digitaalinen kirjallisuus, artikkelit, luennot, videot
sekä interaktiivinen sisältö). Ajankohtainen kansallinen sekä kansainvälinen tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja vaadittavien verkkotehtävien tekeminen.

Opintojaksolla käytetään itsearviointia sekä opettaja-arviointia. Arvioinnissa käytetään osaamisperustaista arviointimatriisia. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan verkkotehtävien (hyväksytty/täydennettävä) perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson arvosana muodostuu verkkotehtävien perusteella.

 

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

12.10.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204