Kultur och samhälle 5 op (OY) - ay693690P

Aika ja paikka

Ei lähiopetusta

Kouluttaja

FM Anne Saarijärvi

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. Tillika ska de kunna diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige och Svenskfinland utifrån ett historiskt perspektiv.

Sisältö

Sveriges och Svenskfinlands samhällsbyggnad och identitet presenteras med hjälp av bl.a. historiska, religiösa och kulturella aspekter. De studerande får även ta del av svenska seder och bruk. Dessutom knyter kursen an till aktuella helger och händelser i både Sverige och Svenskfinland.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar och självständigt arbete
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination och skriftlig tentamen
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Kuulustelut

Kirjallinen tehtävä. Kerrotaan tarkemmin kurssilla.