Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)

09.11.2021–06.01.2022 Ylivieska

Aika ja paikka

Kurssiaika: 09.11.2021-06.01.2022

 1. Luennot (2 op)

  • Luennot: ma 08.11., ti 09.11., ke 10.11. klo 17–21, to 11.11., pe 12.11.2021 klo 17–20

  • Tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 28.11.2021 mennessä

 2. Harjoitukset (3 op)

  • Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 29.11. – su 05.12.2021

  • Tutkimusraportin palautus Moodleen to 06.01.2022 mennessä

Kouluttaja

Veli-Matti Ulvinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita

 • tulkita ja arvioida tekemiään laadullisia tutkimuksia

Sisältö

 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat

 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa

 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja

 • tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet

 • laadullisen tutkimuksen aineistot

 • tutkimussuunnitelma

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (18t), harjoitukset/verkkoseminaari (14t), itsenäistä työskentelyä (103t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

 • Aaltola, J. & Valli, R. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (e-kirjana).
 • Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).