Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 09.11.2021-06.01.2022

 1. Luennot (2 op)

  • Luennot: ma 08.11., ti 09.11., ke 10.11. klo 17–21, to 11.11., pe 12.11.2021 klo 17–20

  • Tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 28.11.2021 mennessä

 2. Harjoitukset (3 op)

  • Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 29.11. – su 05.12.2021

  • Tutkimusraportin palautus Moodleen to 06.01.2022 mennessä

Kouluttaja

Veli-Matti Ulvinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita

 • tulkita ja arvioida tekemiään laadullisia tutkimuksia

Sisältö

 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat

 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa

 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja

 • tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet

 • laadullisen tutkimuksen aineistot

 • tutkimussuunnitelma

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (18t), harjoitukset/verkkoseminaari (14t), itsenäistä työskentelyä (103t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

 • Aaltola, J. & Valli, R. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (e-kirjana).
 • Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru