Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)

25.10.2021–06.01.2022 Ylivieska

Aika ja paikka

Kurssiaika 25.10.2021–06.01.2022

1) Tutkimuksen lähtökohdat (2 op)

Luennot: ma 25.10., ti 26.10., ke 27.10.2021 klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä
Tutkimussuunnitelman hahmotelman palautus Moodleen su 31.10.2021 mennessä

2) Tilastollinen analyysi (2 op)

Luennot: ma 01.11., ti 02.11., ke 03.11.2021 klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä
Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 14.11.2021 mennessä

3) Harjoitukset (1 op)

Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ti 07.12. – pe 10.12.2021 (tarvittaessa Zoom-etäyhteydellä
Loppuraportin palautus Moodleen to 06.01.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Jouni Peltonen / Harjoitukset: Riikka Heiskanen

Tutor: Riikka Heiskanen (vain ohjatut verkko-opinnot

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

 • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia

Sisältö

 • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

 • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

 • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

 • tilastollisen päättelyn perusteet

 • estimointi

 • tilastollisia testauksia

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (24 t), harjoitukset/verkkoseminaari (14 t), itsenäistä työskentelyä (97 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp cop.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).