Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika 25.10.2021–06.01.2022

1) Tutkimuksen lähtökohdat (2 op)

Luennot: ma 25.10., ti 26.10., ke 27.10.2021 klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä
Tutkimussuunnitelman hahmotelman palautus Moodleen su 31.10.2021 mennessä

2) Tilastollinen analyysi (2 op)

Luennot: ma 01.11., ti 02.11., ke 03.11.2021 klo 17–21; Zoom-etäyhteydellä
Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 14.11.2021 mennessä

3) Harjoitukset (1 op)

Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ti 07.12. – pe 10.12.2021 (tarvittaessa Zoom-etäyhteydellä
Loppuraportin palautus Moodleen to 06.01.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Jouni Peltonen / Harjoitukset: Riikka Heiskanen

Tutor: Riikka Heiskanen (vain ohjatut verkko-opinnot

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

 • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia

Sisältö

 • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

 • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

 • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

 • tilastollisen päättelyn perusteet

 • estimointi

 • tilastollisia testauksia

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (24 t), harjoitukset/verkkoseminaari (14 t), itsenäistä työskentelyä (97 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp cop.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru