Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op (UEF) - AY7020304

Raahe

Aika ja paikka

Kevät 2019. Opettajat: Luennoitsija ilm. myöh.; suunnittelija Riitta Sutinen (verkkotuutorointi)

Kouluttaja

Opettajat: Luennoitsija ilm. myöh.; suunnittelija Riitta Sutinen (verkkotuutorointi)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lääkehuollon osana terveydehuoltojärjestelmää. Hän osaa tunnistaa suomalaisten kansansairauksien hoidon periaatteita, valita tarkoituksenmukaisia tietolähteitä potilaan lääkehoidon tarkasteluun sekä kuvata lääkkeiden kulutukseen ja kustannuksiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi opiskelijan tulee tunnistaa farmasian ammattilaisen rooli lääkkeiden oikean käytön edistäjänä ja keskustella alaan liittyvistä ammattieettisistä näkökulmista.

Sisältö

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 2 t ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Huomioitavaa

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opintojakson voi suorittaa keväällä 2019.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

70 €

Ilmoittaudu