Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (UEF) - AY7020901

Aika ja paikka

Luennot 4.-5.10.2019, pe klo 17.00-20.00 ja la klo 9.00-15.00
Verkkotyöskentely 30.9.-10.11.2019

Kouluttaja

Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö

Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustapa

Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti)
Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-388,405-420, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.
2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
Lisäksi muu mahdollinen verkossa ilmoitettu kirjallisuus.