Lapsen suojelu koulun näkökulmasta (etäkoulutus)

Lapsen suojeleminen on kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät säännökset ovat paitsi jokaisen toimijan omassa erityislainsäädännössä mutta myös yhteisesti muun muassa lastensuojelulain säännöksissä.

Koulun henkilökunnalla on keskeinen rooli ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana ja lastensuojelun yhteistyötahona. Lapsen suojelussa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää, että lapsen tilanteeseen ja tuen tarpeeseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjotut tukitoimet ovat riittäviä. Lisäksi koulun ja lastensuojelun yhteistyössä on keskeistä osata soveltaa salassa pidettävien tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä.

Aika ja paikka

Ma 11.10.2021 klo 12.00–15.00 verkko, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Osallistuja tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin (headset) ja mahdollisesti web-kameran.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu koko koulun henkilökunnalle kuten koulun opettajille, kuraattoreille, terveydenhoitajille sekä avustajille. Myös koulutoimen vastuuhenkilöiden kuten rehtoreiden on tiedettävä lapsen suojelun lähtökohdat  ymmärtääkseen koulun tehtävät lapsen suojelun kokonaisuudessa. Jokaisen yllä mainitun tahon on ymmärrettävä omat vastuunsa ja velvoitteensa lastensuojeluprosessissa.

Kouluttaja

OTK Kati Saastamoinen, Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Kati Saastamoinen on toiminut sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana sekä osallistunut ja ollut kutsuttuna aktiivisesti erilaisiin työryhmiin. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esim. terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2020), Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Tavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi koulun henkilökunnan velvoitteita ja vastuita lapsen suojelussa. Koulutuksessa tarkastellaan käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain säännökset niiltä osin, kun ne koskevat koulun henkilökuntaa. Koulutuksessa käsitellään koulun ja lastensuojelun yhteistyön ydintä eli lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille panoa kuten lastensuojeluilmoituksen tekemistä, lapsen palvelutarpeen arvioimista ja asiakassuunnitelmaa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään muun muassa poliisille tehtävän tutkintapyynnön tekemistä sekä sijaishuollossa olevan lapsen asemaa koulun oppilaana.

Sisältö

12.00
Lapsen suojelu julkisena hallintotehtävänä
Koulun rooli ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana
Koulun oppilasta koskevan asian vireillepano sosiaalihuoltoon

  • Lastensuojeluilmoitus
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
  • Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

12.45 Tauko

13.00
Edellinen aihe jatkuu
Koulun velvollisuus tutkintapyynnön tekemisestä poliisille
Koulun rooli lapsen palvelutarpeen arvioimisessa
Koulun rooli lapsen asiakassuunnitelman laatimisessa

13.45 Tauko

14.00
Koulun ja sosiaalihuollon tietojenvaihto lapsen suojelussa
Erityiskysymys: Sijaishuollossa olevan lapsen asema koulun oppilaana

14.50 Keskustelua ja kysymyksiä

15.00 Koulutusiltapäivä päättyy

Hinta

140 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

22.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru