Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (UEF) - AY7020902

Aika ja paikka

Verkkotyöskentely ajalla 28.10.-31.12.2019

Kouluttaja

YTT Mervi Issakainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Sisältö

Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa

Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely
Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

1. Korkiamäki R. 2013. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto.
2. Junttila, N. 2015. Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi.
3. Strandell H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus.
4. Ojanen K., Mulari H. & Aaltonen S. (toim.) 2011. Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino.
5. Myrskylä P. 2011. Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
6. Huhtanen, E. (toim.) 2016. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseuran julkaisuja 5/2016.
7. Lehtikangas, A. 2014. Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta. Verke.
8. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.) 2015. Media lapsiperheessä. Vastapaino.
9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali